ДГ Зора
Детска градина в град Роман

Втора разновъзрастова група Слънце - с. Камено поле

Екип на група "Слънце" за учебната 2017/2018г.:

  • Наталия Цветкова – старши учител
  • Мария Милова – старши учител
  • Десислава Гергова – пом.възпитател