ДГ Зора
Детска градина в град Роман

Възобновяване посещенията в Детска градина "Зора"

             ВАЖНО!!!
 
Уважаеми родители,
Във връзка с изпълнение на заповед № РД 01-718/ 18.12.2020 г.
за изменение и допълнение на заповед № РД 01-677/ 25.11.2020 г.
на проф. д-р Костадин Ангелов – министър на здравеопазването,
Ви информираме, че от 04.01.2021 г. се възобновяват посещенията на деца в детски градини и детски ясли.
Родителите,които желаят да децата им да посещават детска градина,трябва да представят следното:
 
1.Информирано съгласие
 

                                         ДЕТСКА ГРАДИНА ’’ЗОРА” – РОМАН

                   п.к. 3130 град Роман ул. „Тодор Каблешков”, тел. 0884190563

                                             e – mail: zora_roman@abv.bg

                                                 ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Долуподписаният/ата……………………………………………………………………

(посочват се трите имена на родителя)

 

в качеството на родител на……………………………………………………………

          (посочват се трите имена на детето)

от ……………………

(посочва се група)

Запознат/а съм, че:

  • не съм задължен/а да подновя посещението на детето си на детска градина/ясла и решението да го направя е изцяло мое
  • детската градина осигурява спазването на всички необходими хигиенни изисквания за защита на здравето и живота на детето ми и на всички останали деца, но не може да даде гаранции за неразпространение на заразни заболявания, в т.ч. и COVID-19
  • трябва да следя температурата на детето си, да го оставя вкъщи и да се консултирам с личния лекар при температура, по-висока от 37.3°С и/или грипоподобни симптоми
  • следва да се обърна към личния лекар при поява на симптоми на заболяване и да заведа детето в детската градина само след преценката на лекаря, че е безопасно
  • при необходимост от консултация с екипа на детската градина/ясла да я осъществя при възможност на открито, при спазване на физическа дистанция и използване на лични предпазни средства
  • е необходимо да съдействам за изпълнение на предприетите от детската градина/ясла противоепидемични мерки и контрол за спазването им с цел опазване здравето на децата и служителите, в т.ч. правилата за физическа дистанция във и извън институцията

Декларирам, че:

  • приемам да спазвам общите правила за противоепидемичен контрол и вътрешните правила на детската градина/ясла за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация на територията на страната
  • не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни
  • не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID-19
  • при промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние на детето ми веднага ще уведомя директора на детската градина и ще преустановя посещението му на детската градина.

 Дата: ………………………                                                                      Подпис: ………………………

 
2.Декларация
 

                                           ДЕТСКА ГРАДИНА ’’ЗОРА” – РОМАН

                    п.к. 3130 град Роман ул. „Тодор Каблешков”, тел. 0884190563

                                             e – mail: zora_roman@abv.bg

 

                                                                 ДЕКЛАРАЦИЯ

От …………………......................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име на родител)

родител на ……………………………………………………………………………

(собствено, бащино и фамилно име на дете)

от  група…………………………………. на Детска градина „Зора“ гр.Роман.

                                     Д Е К Л А Р И Р А М

 Че не ми е известно детето ми ………………………………………………

да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни.

 

 Дата:…………….                                                                ДЕКЛАРАТОР: ………………....

 гр.Роман