ДГ Зора
Детска градина в град Роман

За нас

ДГ „ Зора“ е общинска детска градина.

 

През своята 40 г. история ДГ успява да съчетава добрите традиции от миналото със съвременните методи на обучение. ДГ се намира в жилищен комплекс  Роман на ул.„Тодор Каблешков“. От 2016 г. детска градина „Зора“ има три разно възрастови групи в с.Струпец , с.Радовене и с. Камено поле“.

 

МАТЕРИАЛНА БАЗА

 

ДГ „Зора“ е специално построена за отглеждане, възпитание, обучение и социализиране на деца от предучилищна възраст.

 

Разполагаме с:

 • 6 занимални – просторни и уютни
 • Физкултурен салон
 • Стая на приказките
 • Методичен кабинет
 • Здравен кабинет обслужван от старша медицинска сестра
 • Кухненски блок
 • Широк слънчев двор с детски площадки за всяка група

Разно възрастовите групи в с. Струпец , с. Радовене и с. Камено поле се помещават в приспособени за целта помещения на бивши училища.

 

МИСИЯ

 

Създаване на конкурентно способна ДГ за всички, значима и привлекателна, за постигане на високи резултати и компетентности, където се  възпитават  и обучават  деца съобразно държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз, в дух на общочовешки и национални ценности. Адекватно ориентиране в променящия се съвременен свят, толерантност, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална културна и родова идентичност; да формираме децата като личности на 21 век-рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.

 

ВИЗИЯ:

 

Утвърждаването на ДГ”Зора” като конкурент, способен да възпита и подготви децата за социализация и обществено полезна дейност  в отговор на европейските изисквания.

 

ДГ”Зора”има собствена гледна точка насочена към гарантиране бъдещето, при която педагога отстоява професионалната си позиция, но същевременно уважава мнението на родителя.

 

ДГ”Зора” - желано и  любимо място за децата с пространство за игра, познания и общуване, място за сътрудничество и просперитет за семействата и колектива. ДГ- дом на радостта и веселието, обичта и щастието, творчеството и знанието; място за сигурност и развитие, място с ясни правила и роля в съвремието. Как ще го постигнем - по пътя на развитието и партнирането.

 

ЦЕННОСТИ

 

 1. Хуманизиране и демократизиране дейността на ДГ и поставяне на детето в центъра на педагогическото взаимодействие.
 2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката за толерантност и ненасилие.
 3. Позитивното  възпитание да бъде основата на предучилищното образование.

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

 

Превръщане на ДГ в желана територия за пълноценно и личностно развитие на децата

 

 ПОДЦЕЛИ

 

 1. Осигуряване на равни възможности за физическо, познавателно, езиково, духовно, нравствено, социално и творческо развитие.

2.Осигуряване на условия за личностно развитие и гражданско образование на детето

3.Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите способности на детето

4.Интегриране на деца със СОП – да бъдат разбирани и уважавани, независимо от различията, да могат да „живеят с другите“

 

 

 

 

 

Прикачени документи

Дейност