ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман
Основно меню

Квалификационни дейности

 

Осигуряване на прозрачност и информация за провежданите дейности,

свързани с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Тема на обучението

Място на провеждане

Период на провеждане

Начален и краен час

         Наименование на обучителната институция

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за  участие в обучението

„Прилагане на инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможностите за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностното развитие на деца и ученици в риск“

гр. Банкя

от 03.06.2022г.  до 05.06.2022г.

от 14.00ч.

до 12.30ч.

 НЦПКПС  1 брой

„Прилагане на инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможностите за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностното развитие на деца и ученици в риск“

гр.Банкя

от 08.06.2022г. до 10.06.2022г.

от 14.00ч.

до 12.30ч.

 НЦПКПС 1 брой

Практическо приложение на интересни техники по изобразително изкуство в Детска градина „Зора“гр.Роман

гр. Роман

20.10.2022г.

от 17.00 ч. до 18.00 ч.

Вътрешна квалификация 14 учители

„Прилагане на инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможностите за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностното развитие на деца и ученици в риск“

гр.Роман

07.11.2022 г.

от 17.00 ч. до

18.00 ч.

Вътрешна 

квалификация

14 учители

„Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/ в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя “

 гр. Банкя

от 18.01.2023г.  до 20.01.2023г.

     от 14.00ч.

     до 12.30ч.

НЦПКПС  2 брой 
 "Обучения на специалисти от екипите за подкрепа за лично развитие от детските градини,училищата и центровете за специална образователна подкрепа за прилагане на карта за функционална оценка на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с международната класификация за функционирането на човека,уврежданията и здравето на човека."  гр.Банкя

от 27.10.2023 г.

до 29.10.2023 г.

    от 14.00 ч.

    до 12.30 ч.

НЦПКПС  1 брой