ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман

Проекти

 

ПОКАНА

За участие в процедура по избор на партньор/и в проект по  

BG05М2ОP001-3.024 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование“

 

Във връзка с подготовка на проектно предложение Детска градина „Зора“ гр. Роман набира КАНДИДАТИ ЗА ПАРТНЬОРИ съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05М2ОP001-3.021 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование“ - http://mig-lr.eu/sdruzhenie-mig-lukovit-roman-obyavyava-vtori-priem-po-protsedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvyzmezdna-finansova-pomosht-bg-05m2op001-3-021-mig-lukovit-roman-podobryavane-na-dostypa-i-povish

 

Допустими кандидати за партньори по настоящата процедура са:

  • Общини на територията на МИГ Луковит-Роман;
  • Училища на територията на МИГ Луковит-Роман;
  • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ),

.

Всички кандидати за партньори трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на Община Роман  и да са  регистрирани и действащи на територията на МИГ Луковит-Роман  най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране (31.08.2017г.)

 

Необходими документи от кандидата за партньор са:

  • Актуални състояния или документ от който е видимо че кандидата за партньор

е регистриран на територията на община Роман;

  • Документ от който е видимо че кандидата за партньор има изпълнени минимум 1 проект с външно финансиране през последните три години;
  • Документ за липса на задължения към НАП и община Роман;

 

Партньора/те ще бъдат избирани сред кандидатствалите в срок до 07.10.2020г. и ще бъдат индивидуално уведомени. Списък с одобрените кандидати ще бъде изложен в Детска градина „Зора“ гр. Роман.

Документи, ще се приемат на адрес: гр. Роман, ул. „Тодор Каблешков“ №1 или на електронната поща на Детска градина „Зора“ гр. Роман: zora_roman@abv.bg в срок до 05.10.2020г. 17.00 ч.

 

МАРИЯ ВЪРБАНОВА

Директор на Детска градина Зора гр. Роман