ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман
Основно меню

Безопасност на движението по пътищата

     

                                                                                       ПЛАН  ЗА  ДЕЙНОСТИТЕ  ПО

 

                                                                 БЕЗОПАСНОСТ  НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

                                                                              ЗА  УЧЕБНАТА  2023- 2024 година

 

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ:

Приложение на нови стратегии за изграждане на представи и понятия за уличното движение, за разширяване знанията на децата в контекста на придобиване на опит за спазване на правилата за безопасност за движение по улиците.

ЗАДАЧИ:

 1. Създаване на условия детето да осъзнае естествените елементи на пътнотранспортната обстановка – пешеходци, превозни средства, пътни знаци, маркировка, средства за регулиране на движението.
 2. Възприемане същността на обектите – характеристика, понятия.
 3. Формиране на правилни реакции за справяне в конкретна ситуация съобразно получените знания и опит.

ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ

 1. Начално ориентиране в пътната среда (I група)
 2. Формиране на знания и умения за безопасно поведение.
 3. Възпитаване на съвременна транспортна култура.
 4. Начално ориентиране за правилата за безопасно движение. Развитие и усъвършенстване на сензориката и моториката на децата.

ТЕМИ:

 • I група

Глобална тема – „Пътна среда”-начално ориентиране в пътната среда.

Подтеми:

 1. „На зелено премини ” – срок седмица 7
 2. „Превозни средства ” – срок седмица 23
 3. „Пешеходци и автомобили ” – срок седмица 34
 • II група

Глобална тема  - „Улично движение”- формиране знания за опасни и безопасни места за игра. Наименуват  и изброяват  елементите на пътната среда  и основните правила за безопасност.

Подтеми

 1. „Улично движение“ – срок седмица 7
 2. „Чичо Светофар – наш добър приятел“ – срок седмица 8
 3. „Къде играят децата“ – срок седмица 15
 4. „Хайде на разходка“ – срок седмица 16
 5. „Движението по улицата има свои правила“ – срок седмица 21

ІІІ група

Глобална тема – „Нашата улица” – формиране на основни правила за безопасно движение при пристигане в детската градина

Подтеми:

 1. „Внимание улица!“ ” – срок седмица 7
 2. „Улицата има своите правила“ – срок седмица 8
 3. „Ние пътуваме – превозни средства ” – срок седмица 13
 4. „Внимание! Улица“ – срок седмица 15
 5. „Моят път до детската градина ” – срок април 27

IV  група

Глобална тема - ”Улицата има своите правила ”- разширяване знанията на децата за  опасните и безопасни места на улицата; зрително и слухово разпознаване на превозните средства.

Подтеми

 1. „Улицата има своите правила“ – срок седмица 7
 2. „Аз пътувам“ – срок седмица 13
 3. „Улицата има своите правила“ – срок седмица15
 4. „Кой пресича правилно?“ – срок седмица 16
 5. „Моят път до детската градина“ – срок седмица 27

Форми на работа

 • игрово упражнение,
 • подвижни игри,
 • видеофилми,
 • художествена литература.

Квалификация на учителите

 1. Проследяване на новоизлязла литература по въпросите за БДП.
 2. Провеждане на открита практика по БДП от учителите на III и ІV група

Работа с родителите

 1. Уеднаквяване изискванията на детската градина и семейството при възпитаване у децата съзнание за безопасно движение по улицата.
 2. Поднасяне на родителските табла информация по безопасно поведение на пътя.
 3. Провеждане на анкета с родителите „Познава ли Вашето дете правилата за движение по улицата?“

 

Планът за дейностите по БДП е неделима част от годишния план на ДГ

„Зора”  и е приет на Педагогически съвет с Протокол  №  1 от 15 .09.2021 г.