ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман
Основно меню

Документи

Прикачени документи

Заявление за отсъствия по семейни причини
План квалификация 2023-2024
Стратегия 2020-2025
План за дейността
Осигуряване на прозрачност и информация за провежданите дейности,свързани с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по проект BG05M2OP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващото образование".
Наредба №25 за прием в ДГ
План за работа на координациония съвет
М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Програма за превенция на ранно напускане от образователната система
Годишен план
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи за учебната 2021/2022 година
Етичен кодекс за работа с деца
ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
Адаптация на децата
Съгласие на родителите
Механизъм за противодействие
Програма ГЗЕИКО
Мерки към ПВТР
План за БДП
Програмна система