ДГ "Зора"
Детска градина в град Роман
Основно меню

Мисия, визия и цели

МИСИЯ:

Създаване на конкурентно способна ДГ за всички, значима и привлекателна, за постигане на високи резултати и компетентности, където се  възпитават  и обучават  деца съобразно държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз, в дух на общочовешки и национални ценности. Адекватно ориентиране в променящия се съвременен свят, толерантност, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. 

Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална културна и родова идентичност; да формираме децата като личности на 21 век-рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. 

ВИЗИЯ: 

Утвърждаването на ДГ”Зора” като конкурент, способен да възпита и подготви децата за социализация и обществено полезна дейност  в отговор на европейските изисквания. 

ДГ”Зора”има собствена гледна точка насочена към гарантиране бъдещето, при която педагога отстоява професионалната си позиция, но същевременно уважава мнението на родителя. 

ДГ”Зора” - желано и  любимо място за децата с пространство за игра, познания и общуване, място за сътрудничество и просперитет за семействата и колектива. ДГ- дом на радостта и веселието, обичта и щастието, творчеството и знанието; място за сигурност и развитие, място с ясни правила и роля в съвремието. Как ще го постигнем - по пътя на развитието и партнирането. 

ЦЕННОСТИ:

  1. Хуманизиране и демократизиране дейността на ДГ и поставяне на детето в центъра на педагогическото взаимодействие.
  2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката за толерантност и ненасилие.
  3. Позитивното  възпитание да бъде основата на предучилищното образование.

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ:

Превръщане на ДГ в желана територия за пълноценно и личностно развитие на децата 

 ПОДЦЕЛИ:

  1. Осигуряване на равни възможности за физическо, познавателно, езиково, духовно, нравствено, социално и творческо развитие.

2.Осигуряване на условия за личностно развитие и гражданско образование на детето

3.Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите способности на детето

4.Интегриране на деца със СОП – да бъдат разбирани и уважавани, независимо от различията, да могат да „живеят с другите“